Zásady ochrany osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je
Marek Šíma jako zástupce – jednatel společnosti

Mikes contemporary s.r.o. se sídlem
Lesní 558,
472 01 Doksy,
IČO 19968477,
e-mail: office@hotelkamyk.cz,
telefonní číslo: +420 608 663 008‬.
Nejsme plátci DPH.

Předmětem podnikání je:

Hostinská činnost
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává jsou dále vymezeny.

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://hotelkamyk.cz (dále jen „internetové stránky“).

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva.

Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

Jednotlivými účely zpracování se míní následující:
– plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;
– zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;
– účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
– statistické účely znamená: anonymizované zjištění návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;

zobrazování reklam znamená:
– zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
oprávněný zájem znamená:
– účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat své služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou něčím oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě informací. Tento výčet je pouze příkladný;

plnění dalších zákonných povinností znamená:
– poskytování informací orgánům vinným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.
Vaše osobní informace zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního ujednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecné závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, nebo je dána právními předpisy.
Osobní údaje jsou správcem zpracovávány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se to pro některý z následujících účelů:
– Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb
– Statistické účely
– Zobrazování reklam

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
– právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
– právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení jejich zpracování;
– právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
– právo na přenositelnost údajů, tj. Právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžné používaném a strojově citelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který považuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
– právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

COOKIES

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Na internetových stránkách může správce využívat tyto druhy cookies:
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační soubory cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opakovaně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých souborů cookies je tom, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svou činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Internetové prohlížeče obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat, či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.
Podrobnější informace o soborech Cookies nalezente ZDE.

PŘEDÁVÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.