Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest
Marek Šíma jako przedstawiciel – dyrektor zarządzający

Mikes contemporary s.r.o . z siedzibą pod adresem
Lesní 558,
472 01 Doksy,
IČO 19968477,
e-mail: office@hotelkamyk.cz,
numer telefonu: +420 608 663 008.
Nie jesteśmy płatnikami VAT.

Przedmiotem działalności jest:

Działalność hotelarska
Sprzedaż alkoholu fermentacyjnego, alkoholu spożywczego i napojów spirytusowych
Produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1-3 akt handlowy

Administrator gromadzi, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w rozumieniu ustawy nr. 110/2019 Coll. o przetwarzaniu danych osobowych (dalej jako ustawa o przetwarzaniu danych osobowych), odpowiednio. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”). Poszczególne cele, dla których administrator przetwarza dane osobowe, określono poniżej.

Administrator zbiera te dane osobowe również za pośrednictwem swojej strony internetowej pod adresem https://hotelkamyk.cz („Strona Internetowa”).

Niniejsza polityka została wydana przez administratora, aby użytkownik był wystarczająco poinformowany o tym, jakie dane osobowe przetwarza administrator, w jakim celu, jak długo, kto będzie miał dostęp do jego danych osobowych i jakie są jego prawa.

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych gromadzonych przez administratora, niezależnie od tego, czy są one gromadzone w celu realizacji stosunku umownego, zobowiązania prawnego, uzasadnionego interesu czy zgody.

PRZETWORZONE DANE

Administrator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych zgodnie z celem, zgodnie z kategoriami danych osobowych, zgodnie z kategoriami osób, których dane dotyczą, zgodnie z kategoriami odbiorców i zgodnie z okresem przechowywania w następujący sposób.

Poszczególne cele przetwarzania to:
– wykonanie stosunku umownego oznacza: stosunek między użytkownikiem a Administratorem wynikający z zamówienia, rejestracji, umowy, zgłoszenia i udziału w konkursie itp;
– wysyłanie informacji handlowych oraz oferowanie produktów i usług oznacza: wysyłanie ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wiadomości tekstowych lub połączeń telefonicznych;
– dla celów księgowych i podatkowych oznacza: dokumentację księgową określoną w przepisach o rachunkowości i przepisach podatkowych;
– cele statystyczne oznaczają: anonimowe określenie ruchu na stronie internetowej, monitorowanie liczby odsłon, czasu spędzonego na stronie internetowej, rodzaju urządzenia, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej. Gromadzimy dane, aby móc ulepszać nasze usługi i oferować naszym klientom odpowiednie treści;

wyświetlanie reklam oznacza:
– wyświetlanie reklam na stronach internetowych w oparciu o statystycznie określone preferencje klientów;
uzasadniony interes oznacza:
– skutecznej obrony w przypadku sporu; okres przetwarzania danych osobowych w takim przypadku wynosi 4 lata od upływu okresu gwarancji na towary i jest przedłużany o okres, w którym spór jest w toku. Chcemy stale ulepszać nasze usługi i, w stosownych przypadkach, świadczyć nowe i lepsze usługi; chcemy uniknąć utrudniania takiej działalności; dlatego działania, które przyczyniają się do realizacji tego celu, są uzasadnione. Przetwarzanie do celów zapobiegania oszustwom (np. ocena ryzyka zawarcia umowy), marketing bezpośredni (np. oferowanie odpowiednich usług istniejącym klientom), przekazywanie danych osobowych w ramach grupy spółek do wewnętrznych celów administracyjnych, powiadamianie o przestępstwach i przekazywanie danych osobowych właściwym organom, zapewnienie bezpieczeństwa informacji sieciowych są również uzasadnionymi interesami. Ta lista jest tylko przykładowa;

wypełnianie innych zobowiązań prawnych oznacza:
– przekazywanie informacji organom winnym w postępowaniu karnym, przekazywanie informacji innym organom publicznym itp.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do zapewnienia wszystkich praw i obowiązków wynikających z wzajemnej umowy prawnej, co najmniej przez okres przetwarzania zamówienia, realizacji transakcji, instalacji usługi itp., a także przez okres, w którym administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przez okres, na który wyraziłeś zgodę administratorowi, jeśli ma to zastosowanie. W przeciwnym razie okres przetwarzania wynika z celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane lub jest określony przepisami prawa.
Dane osobowe są przetwarzane ręcznie i automatycznie przez administratora. Administrator jest uprawniony do automatycznego przetwarzania niektórych informacji, na przykład w celu tworzenia informacji statystycznych o ruchu na swojej stronie internetowej.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ZGODY

Jeśli uzyskaliśmy zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, odbywa się to w jednym z poniższych celów:
– Wysyłanie informacji handlowych i oferowanie usług
– Cele statystyczne
– Wyświetlanie reklam

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa wynikające z przepisów prawa, z których może skorzystać w dowolnym momencie. Są to:
– prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z którym użytkownik ma prawo do uzyskania od administratora informacji o tym, czy administrator przetwarza jego dane osobowe. Administrator jest zobowiązany do przekazania tych informacji użytkownikowi bez zbędnej zwłoki. Treść informacji jest określona przepisami art. 15 RODO. Administrator ma prawo żądać uzasadnionej opłaty za udzielenie informacji, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji;
– prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, przy czym użytkownik ma prawo do sprostowania niedokładnych lub nieprawidłowych danych osobowych. Jeśli dane osobowe użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, użytkownik ma prawo zażądać ich usunięcia. Jeśli użytkownik nie chce żądać usunięcia swoich danych osobowych, a jedynie tymczasowego ograniczenia ich przetwarzania, może zażądać ograniczenia ich przetwarzania;
– prawo do żądania wyjaśnień w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza prawo;
prawo do kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w przypadku wątpliwości co do spełnienia obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych, tj. Prawo do uzyskania danych osobowych dotyczących użytkownika, które użytkownik przekazał administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Art. 20 RODO;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora. Administrator zakończy przetwarzanie bez zbędnej zwłoki, chyba że może wykazać, że istnieje uzasadniony interes/powód przetwarzania, który uważa za nadrzędny wobec interesów, praw lub wolności użytkownika;
– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

CIASTECZKA

Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę do przeglądarki użytkownika. Umożliwiają one witrynie rejestrowanie informacji o wizycie użytkownika, takich jak wybrany język itp. Może to sprawić, że kolejna wizyta na stronie będzie łatwiejsza i przyjemniejsza. Pliki cookie są ważne, ponieważ bez nich przeglądanie Internetu byłoby znacznie trudniejsze. Pliki cookie pozwalają nam lepiej korzystać z naszej strony internetowej i dostosowywać jej zawartość do potrzeb użytkowników. Prawie każda strona internetowa na świecie wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są przydatne, ponieważ zwiększają przyjazność dla użytkownika wielokrotnie odwiedzanej strony internetowej.

Witryna może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookie:
Sesyjne (tj. tymczasowe) pliki cookie umożliwiają nam powiązanie indywidualnych działań użytkownika podczas przeglądania tej witryny. Pliki te są aktywowane po otwarciu okna przeglądarki i dezaktywowane po jego zamknięciu. Sesyjne pliki cookie są tymczasowe i wszystkie takie pliki są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie pomagają nam zidentyfikować komputer użytkownika, jeśli odwiedza on naszą witrynę wielokrotnie. Kolejną zaletą trwałych plików cookie jest to, że pozwalają nam dostosować naszą stronę internetową do potrzeb użytkownika.

Zgodnie z postanowieniami § 89 ust. 3 Ustawy. č. 127/2005 Coll. o komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami, informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje do swojego działania pliki cookies, tj. że przetwarzamy pliki cookies użytkownika, w tym trwałe pliki cookies.

Przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie. W ustawieniach przeglądarki można prawdopodobnie ręcznie usunąć, zablokować lub całkowicie wyłączyć korzystanie z poszczególnych plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z pomocy przeglądarki. Jeśli użytkownik nie zezwoli na korzystanie z plików cookie, niektóre funkcje i strony mogą nie działać tak, jak powinny.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat Rady Cookies, kliknij TUTAJ.

TRANSFERY DO KRAJÓW TRZECICH

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do krajów trzecich.